Eventfuls Integritetspolicy

I denna Integritetspolicy beskrivs hur Eventful AB, med org. nummer: 556771–6328 hanterar personuppgifter.

Vi vill också tydliggöra det ansvar vi har för att skydda dina rättigheter och din integritet genom att förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss och varför de behövs för att du ska få bästa möjliga upplevelse av Tjänsten.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Eventful AB, Org. nummer: 556771–6328, Sandgatan 7, 749 35 Enköping, Sweden, är tjänsteleverantör av synkroniseringsmotorn Eventful SkolSynk som nedan kallas “Tjänsten”. Eventful AB är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns beskrivet närmare i våra Allmänna villkor. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är “Kunden” som är den registrerade organisationen hos Eventful AB, vilket kan vara fri- eller offentliga skolor. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. Användaren ger instruktioner till Eventful AB avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

Eventful AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  •  Du beställer Tjänsten
  •  Du har en fråga och/eller kontaktar oss via telefon, e-post och chatt
  •  Du besöker vår hemsida

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, användarnamn samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. Vid anmälan till en online-demo behöver vi dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter, och vilka det är, variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som är ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. De bilder och dokument som du väljer att ladda upp till supporten kommer att lagras av Eventfuls supportsystem.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Eventful AB samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för kommunikation. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig.

Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten.

Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till. När du kontaktar oss via någon av kommunikationskanalerna till Eventful AB används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och för att kunna förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du hemsidan www.eventful.se samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

I användningen av vissa funktioner i Tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Eventful AB inom EU/EES. Tjänsten körs i Microsofts molntjänst Azure. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet. Dina uppgifter som kund kan komma att samköras med en tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eventful AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Eventful AB radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom ett år efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering av sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra datan baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen sker med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad kund hos Eventful AB har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer

Har du frågor kring vår Integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på hemsidan www.eventful.se