Kurspaket – Användarvillkor

Dessa användarvillkor är ett avtal mellan dig och Eventful AB. Genom att använda Eventfuls Teamsapp ”Kurspaket av Eventful”, nedan kallat Tjänsten, är du bunden att godkänna följande användarvillkor.

Om en användare bryter mot någon av de villkor som anges nedan förbehåller vi oss rätten att avbryta möjligheten att använda Tjänsten utan föregående meddelande. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda Tjänsten.

Eventful förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra användarvillkoren när som helst utan föregående meddelande. Nya funktioner som kan läggas till Tjänsten ska omfattas av användarvillkoren. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter det att sådana ändringar har gjorts, ska detta utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.

Företagsnamnet och logotypen är varumärken som tillhör Eventful AB.

1 – Kontovillkor

Du måste vara en människa. Konton registrerade av ”bots” eller andra automatiserade metoder är inte tillåtna.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretess och säkerhet för ditt konto. Eventful ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan bero på att du inte skyddar din inloggningsinformation, inklusive ditt lösenord.

Du är ansvarig för all innehållsanvändning och aktivitet som inträffar under ditt konto (även när innehåll skickas av andra till ditt konto).

Du får inte använda Tjänsten för olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte, i användningen av appen, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Eventful kan när som helst neka service till någon av någon anledning.

2 – Ändringar av tjänsten och avgifterna

Eventful förbehåller sig rätten att när som helst ändra, pausa eller avbryta Tjänsten av någon anledning med eller utan förvarning.

Eventful förbehåller sig rätten att ändra våra månatliga/årliga avgifter efter 30 dagars varsel från oss. Avgiftsändring kommer att meddelas per e-post till utsedda kontaktpersoner hos organisationen/skolan.

Eventful förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra användarvillkoren från tid till annan utan föregående meddelande. Några nya funktioner som förstärker eller förbättrar den nuvarande tjänsten, inklusive utgivning av nya verktyg och resurser, är underkastade användarvillkoren.

3 – Innehåll och innehållsrättigheter

I enlighet med dessa Villkor: (i) ”Innehåll” betyder text, grafik, bilder, musik, programvara, ljud, video, verk av upphovsrätt av något slag och information eller annat material som publiceras, tillhandahållen eller på annat sätt tillgängliggjorts via Tjänsten och (ii) ”Användarinnehåll” betyder allt innehåll som enskilda användare tillhandahåller blir tillgängliga via Tjänsten. Innehållet omfattar utan begränsning allt användarinnehåll. Eventful gör inte något som helst anspråk på äganderätt i något användarinnehåll och inget i dessa villkor syftar till att begränsa eventuella rättigheter som du kan behöva använda och utnyttja genom användarinnehåll.

Med förbehåll för det ovanstående äger Eventful och dess licensgivare uteslutande rätt till titel och intresse för och till Tjänsten och dess Innehåll, inklusive alla associerade immateriella rättigheter. Du bekräftar att Tjänsten och innehållet är skyddade av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i Sverige och utlandet. Du samtycker till att inte ta bort, ändra eller dölja upphovsrätt, varumärke, servicemärke eller andra äganderättskrav som ingår i eller åtföljer Tjänsten eller Innehållet. Rättigheter i användarinnehåll avgörs av dig. Genom att göra användarinnehåll tillgängligt via Tjänsten ger du härmed Eventful en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensibel, världsomspännande, royaltyfri licens för att använda, kopiera, modifiera, skapa derivatverk baserade på och distribuera ditt användarinnehåll i samband med följande begränsade ändamål: (a) tillhandahålla Tjänsten till dig och din organisation enligt vad som avses i detta avtal, och (b) skapa identifierade aggregerade referensdata.

Du är ensam ansvarig för allt ditt användarinnehåll. Du representerar och garanterar att du äger allt ditt användarinnehåll eller du har alla rättigheter som är nödvändiga för att ge oss licensrättigheterna i ditt användarinnehåll under dessa villkor. Du försäkrar också att varken ditt användarinnehåll eller din användning och tillhandahållande av ditt användarinnehåll som görs tillgängliga via Tjänsten eller användningen av ditt användarinnehåll av Eventful på eller via Tjänsten kommer att kränka, missförstå eller bryta mot en tredje partens immateriella rättigheter, eller publicitet eller privatlivets rättigheter, eller resultera i brott mot något kontrakt som du är bunden till, eller av någon tillämplig lag eller förordning. Du kan ta bort ditt användarinnehåll genom att specifikt radera det.

4 – Allmänna villkor

Användning av Tjänsten, inklusive innehåll, information eller funktionalitet som finns i den, tillhandahålls ”som den är” och ”som tillgänglig” utan några garantier av något slag, antingen uttryckta eller underförstådda, vilka inte begränsar de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. Användare tar helt ansvar och risk för sin användning av Tjänsten. Samtliga användare i organisationen samtycker till att inte sälja, duplicera, reproducera eller utnyttja någon del av Tjänsten utan Eventfuls uttryckliga skriftliga tillstånd. Organisationen och dess användare samtycker till att inte exportera eller samla in e-postadresser eller annan information från andra användare av Tjänsten med hjälp av elektroniska eller andra medel för att skicka e-post eller annan oönskad korrespondens. Organisationen och dess användare samtycker till att inte agera på ett sätt som riskerar att skada, avaktivera eller överbelasta Tjänsten eller dess infrastruktur. Organisationen och dess användare samtycker till att inte distribuera något som innehåller ett datavirus eller någon kod, fil eller program som är avsett att avbryta, förstöra eller begränsa tjänstens funktionalitet eller dess infrastruktur.

Eventful ger inga garantier för (i) användarnas förmåga att använda Tjänsten, (ii) deras tillfredsställelse med Tjänsten, (iii) att Tjänsten kommer att vara tillgänglig hela tiden, oavbruten och felfria (iv), noggrannheten hos Matematiska beräkningar utförda av Tjänsten, och (v) att fel eller fel i Tjänsten kommer att korrigeras. Eventful och dess samarbetspartners är varken ansvariga eller ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, följaktliga, speciella, exemplifierande, straffbara eller andra skador som uppstår på grund av eller på något sätt relaterar till användarnas användning av Tjänsten.

Om någon bestämmelse i användarvillkoren hålls ogiltig eller på annat sätt inte verkställbar, ska verkställigheten av de återstående användarvillkoren därmed inte försämras. Eventful kan, men har ingen skyldighet att ta bort innehåll som innehåller innehåll som vi bestämmer enligt vårt eget omdöme är olagliga, offensiva, hotande, kränkande, förolämpande, pornografiska, obscena eller på annat sätt anstötliga eller bryter mot partens immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor. Eventfuls otillräckliga utövande av någon rättighet som föreskrivs häri skall inte anses vara ett upphävande av någon rättighet härunder.

Användarvillkoren anger i sin helhet vilka regler som gäller för Tjänsten mellan organisationen samt dess användare och Eventful och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och Eventful (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella frågor om användarvillkoren ska adresseras till info@eventful.se

5 – Styrande lag

Om tvist ej kan lösas genom dessa användarvillkor är det slutligen Sveriges lag som gäller – och som endast ska tillämpas strikt för sitt avsedda syfte. Vi är uttryckligen överens om att svensk lag ska vara den lag som är tillämplig på dessa användarvillkor och eventuella tvister mellan organisationen med dess användare och Eventful AB ska avgöras av domstol i Uppsala. Dessa användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en domstol med behörighet av någon anledning finner att någon bestämmelse eller del av användarvillkoren inte kan verkställas, fortsätter resten av användarvillkoren full ut.