Open Education Analytics för dig

Open Education Analytics

Vad vill ni åstadkomma?

Vi människor har länge önskat kunna se in i framtiden. Att kunna förutse händelser och resultat innan de inträffar. Du har säkert sett behovet av Analys för att kunna se makrotrender på organisationsnivå. Detta för att ni ska kunna fatta beslut för att undvika avhopp, misslyckanden och psykisk ohälsa.

Kunskap genom Data

I en modern skolverksamhet finns det en massa data i olika system. Om man vill styra sin verksamhet utifrån tillgängliga data så möts man ofta av ett antal av problem i olika former. Exempel på sådana problem är:

  • Data finns på många olika platser
  • Dåliga rutiner kring Livscykelhantering av data
  • Endast systemadministratörer har tillgång till data
  • Pseudonymisering av data
  • Manuell tidskrävande hantering vid uttag av data
  • Sammanställa data från flera olika system
  • Data över tid

Dessutom så finns det ofta inget tänk kring att man skall kunna läsa ut data från de system som man anskaffar. Detta gör att de flesta skolor inte nyttjar tillgängliga data på ett bra sätt. Microsoft har under flera år jobbat med Big Data för att förutsäga avhopp från skola inom avgränsade projekt men tar nu sitt första avstamp kring att erbjuda en bred Open Source lösning för alla inom skola.

Lösning på problemet

Lösningen heter Open Education Analytics som bygger på standardtjänster i Azure Synapse kombinerat med Open Source skapade inläsnings- och utläsningsmoduler. Med inläsning så kan man importera data från elevregister eller närvarosystem men även från enkäter. I detta ramverk finns även stora möjligheter till att använda Machine Learning och AI-funktioner i Azure och PowerBI för att utifrån datan göra analyser. Hög arbetsbelastning, risk att individer ej når målen etc. Det kan dessutom göras på olika nivåer, exempelvis kommunnivå, skolnivå, klassnivå eller till och med individnivå.

Vad är ditt syfte med Analys din data?

Datat som samlas in kan dessutom hanteras olika beroende på insamlingens syfte. För viss uppföljning kanske vi vill kunna se vem individen är. I andra sammanhang kanske vi vill pseudonymisera informationen. Genom att göra det kan vi fortfarande binda samman information från flera källor så det sammankopplas till samma ”individ” i datat, men utan att den individen går att identifiera. Detta kan vara oerhört värdefullt som underlag för framtida forskning. En farhåga som uppstår i samband med insamling av stora mängder data är hur den skall hanteras i förhållande till integritetslagstiftning mm. En av delarna i OEA är kopplingen till Azure Purview som är en tjänst för att identifiera och klassificera data i denna typ av tjänster. Även om detta är en tjänst som bygger på Microsofts molnlösning så kan man även inom kort läsa in data från Google Classroom.

Eventful är som Europas första, ett av 10 företag i världen som är certifierade partner för att leverera OEA som tjänst. Med vår unika kombination av att kunna Skolas, Microsofts och Googles ekosystem är vi den perfekta samarbetspartnern för detta. Vi startar upp detta med några utvalda huvudmän i vår.

Kontakta oss

Vill du som huvudman veta mer kontaktar du vår Microsoftansvarige douglas@eventful.se

För en inblick i Eventfuls tjänster kan du besöka vår hemsida Eventful.se