Microsoft

Eventful har flyttat fler än 100 skolkunder till Microsofts molntjänster sedan 2013 och är en oberoende part som hjälper dig lösa ditt digitala systempussel.

Skolstruktur i Teams

Skolteams är Eventfuls standarduppsättning av struktur i Teams och bygger på flera års erfarenhet av kommuners och skolors behov av effektiva ytor för samarbete, filhantering och kommunikation.
Personalteams, Skolteams, Klasser och Undervisningsgrupper för respektive skola samt för hela kommunen samt uppdateras per automatik med lärare och elever via Eventful TeamSynk

iStock-836238766

Team för undervisning

I undervisningsrummen kan elev och lärare dela undervisningsmaterial som till exempel bilder, video och dokument. Lärare kan administrera uppgifter, läxor och informera om de viktigaste sakerna som pågår i undervisningen för ämnet. I undervisningsrummet kan lärare och elever följa upp vilka uppgifter som är aktuella för tillfället samt gemensamt kalendarium för uppgifter och prov.

MicrosoftTeams-image (1)
skolteam

Skol- och personalteam

Skolteamet är en yta för alla personal och alla elever på skolan. Det kan användas för allmän information, så som skolans gemensamma kalendarium, matsedel, dokument och övergripande info från exempelvis skolledningen.

Personalteamet är ett team för skolans personal. Teamet används av ledningsgrupp och personal för kommunikation och dokumentation inom olika områden. Kommunikationen är smidig och ersätter mycket av det interna mailflödet. Teamet innehåller även en personalkalender i Outlook där skolans personalövergripande kalendarium kan hanteras.

Office,Desk,With,Laptop,Smart,Phone,And,Business,Office,Background.

Licenser

Vi på Eventful är specialister på licenser för skola! Tillsammans med er kommer vi fram till vilka licenser just er organisation behöver, vi skapar upp er Microsoft 365-miljö och licenserar användarna med automatik – rätt licens hos rätt användare helt enkelt.

EDU21_K12_Remote_015_

Insights Premium

Insights Premium har utformats för att stödja rektorer och verksamhetsutvecklare för åtkomst till data om elevaktivitet från hela organisationen direkt i Teams. Med en helhetsvy av inlämning av uppgifter, aktiviteter med mera kan ledare få insikter i vad som händer. Både i form av dashboards men också som AI-genererade meddelanden.

OEA_advanced_600x600 (002) (2)

Open Education Analytics

Open Education Analytics (OEA) är en öppen källkodsgemenskap som koordineras av Microsoft Education. Med OEA kan man sammanställa data från olika källor såsom Microsoft, Google, elevregister, närvaroregister etc för att generera olika typer av BI-dashbords. Om man dessutom applicerar AI på datan kan man få en prognos om vad som kommer att ske framöver.

MicrosoftTeams-image (3)

School Data Sync (SDS)

School Data Sync (SDS) är en tjänst för utbildning som hjälper till att automatisera processen för att synkronisera från ett elevregister till Microsoft 365. SDS skapar klassteam för Microsoft Teams, OneNote-klassanteckningsböcker och skolgrupper för Intune for Education.

Eventful kopplar er data från elevregistret till School Data Sync via en standard som heter OneRoster.

Säkerhet

Smartphone,Face,Detection,And,Identification,(id),Concept.,Polygons,Padlock,With

Utökad grundsäkerhet i team (Teamsfix)

För alla undervisningsteam som Eventful skapar upp ökar vi säkerheten genom att låsa ner ett antal funktioner som normalt sätt inte är nedlåsta för eleverna för att minska risken att de gör saker som inte är önskvärt.

Vi skjuter även ut ett antal olika inställningar för samtliga team som vi skapar för en bättre användarupplevelse.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@olloweb?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Agence Olloweb</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/magnifying-glass?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Vem kan söka efter vem? (Segmenterade adressböcker)

Ofta vill våra kunder inte att alla skall kunna kontakta alla andra i deras miljö. Exempelvis att elever inte skall kunna söka reda på personal på adminsidan.

För att lösa detta problem kan man sätta upp segmenterade adressböcker med vilka man definierar vem som kan söka efter vem.

Lärare med elever

Vem kan göra vad i Teams (Teamsprinciper)

I Teams finns det ett stort regelverk kring vem som kan göra vad i Teams. Exempelvis vem kan skapa möten, vem kan skapa livehändelser, vilka inställningar är standard när man skapar ett möte. För att få kontroll över den rika funktionaliteten i Teams behöver man sätta upp Teamsprinciper och tilldela dessa till relevanta grupper för att användarna skall få en bra användarupplevelse.

villkorsstyrd formatering i microsoft lists

Säkra dokument (Etiketter)

Med hjälp av etiketter kan man säkra upp sin dokumenthantering ur tre olika perspektiv.

  • Minska risken att fel person kommer åt dokument
  • Att dokument raderas (som skall sparas)
  • Att dokument inte raderas (som skall raderas efter en bestämd tid)

 

Synkade Classroom

Vad har eleverna chattat om?

Ibland har man fått indikation på att en chatt mellan ett antal användare har varit olämplig. Hur får man reda på vad som har sagts?

microsoft Modern Work logo 2023
GfE-Partner-Badges-Horizontal